Privacybeleid

Privacyverklaring Vallinga Hoorzorg – 14 maart 2021

Vallinga Hoorzorg, gevestigd aan de Zuiderzeestraatweg Oost 88a, 8081 LE te Elburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring weergegeven. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder! U kunt ons bereiken via het e-mailadres info@vallingahoorzorg.nl of via ons telefoonnummer 0525 – 745010.

Welke persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens kunnen zowel elektronisch als op papier worden opgeslagen. Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Gegevens van de gezondheidsdeskundige die u heeft doorgestuurd (huisarts/ KNO-arts/medewerker audiologisch centrum)
 • Gegevens die wij verkrijgen tijdens controles of metingen van uw gehoor
 • Gegevens van uw zorgverzekeraar
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Surfgedrag binnen onze website

Algemene patiëntgegevens worden alleen door ons verwerkt indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • Verwerking is noodzakelijk voor de verlening van de hoorzorg aan de patiënt/klant.
 • Verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.
 • Verwerking is noodzakelijk om een vergoeding van de verzekeraar te ontvangen voor de hooroplossing

Gezondheidsgegevens van de patiënt/klant worden alleen verwerkt wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Verwerking gebeurt door medewerkers van Vallinga Hoorzorg voor zover dat met het oog op goede hoorzorg noodzakelijk is.

Doel van de persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een afspraak met u te maken.
 • Om producten en diensten te leveren die u heeft afgenomen.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen in verband met producten en diensten die u heeft afgenomen.
 • Om uw betaling af te handelen nadat u een product of dienst heeft afgenomen.
 • Om een vergoeding aan te vragen voor product of diensten die u heeft afgenomen.
 • Om te overleggen met uw huisarts/KNO-arts/medewerker van het Audiologisch Centrum.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Vallinga Hoorzorg bewaart verzamelde persoonsgegevens zolang als in redelijkheid noodzakelijk is (of zolang als in de toepasselijke gezondheidszorgwet- en regelgeving is bepaald) om producten en diensten (met inbegrip van nazorg) aan u te kunnen leveren of totdat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met ons via info@vallingahoorzorg.nl

Het delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw voorafgaande toestemming, uitgezonderd:

 • Gezondheidsinstanties die betrokken zijn bij de levering van diensten op het gebied van hoorzorg en die een gerechtvaardigde behoefte aan die gegevens hebben;
 • Indien Vallinga Hoorzorg besluit tot verkoop of koop van bedrijfsactiviteiten of activa, in welk geval wij uw persoonsgegevens aan de potentiële koper of verkoper kunnen verstrekken;
 • Die gevallen waarin wij anderszins wettelijk daartoe gehouden zijn (bijvoorbeeld aan een overheidsorgaan, bevoegde rechter of rechtshandhavingsinstantie met wettelijke bevoegdheden).

Wij verstrekken nooit gegevens aan bedrijven waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor cookies van alle websites door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari). Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Vallinga Hoorzorg maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

AVG
Vallinga Hoorzorg is in het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens verplicht om u toestemming te vragen voor gebruik van uw persoonsgegevens. Zodra een medewerker van Vallinga Hoorzorg gegevens van u verwerkt en vastlegt, vragen wij mondeling uw toestemming om:

 • Uw gegevens aan verzekeraars te verstrekken.
 • Uw gegevens aan fabrikanten van hoortoestellen/accessoires te verstrekken.
 • Uw gegevens aan ziekenhuizen of audiologische centra te verstrekken.
 • Aan controlerende instanties te verstrekken.

Tevens verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden en de overige bepalingen in deze Privacyverklaring. Daarnaast wordt u bij het aanbieden en ondertekenen van de proefbon van uw hooroplossing nogmaals op de hoogte gebracht van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) via onze Algemene Voorwaarden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vallinga Hoorzorg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar u op te sturen. Vereist is wel dat u voldoende informatie verstrekt zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vallingahoorzorg.nl.

Beveiliging van uw gegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Alle medewerkers van Vallinga Hoorzorg die toegang hebben tot persoonsgegevens gaan zorgvuldig om met uw gegevens en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Back-ups om uw gegevens te kunnen herstellen bij incidenten

Als u van mening bent dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@vallingahoorzorg.nl.

Actualisering van het privacybeleid
Het is mogelijk dat ons privacy- en cookiebeleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan regelmatig op onze website te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

Geschillen
Iedere consument aan wie diensten zijn verleend door Vallinga Hoorzorg kan bij de Stichting Audicienverening (StAr) een klacht indienen of een uitspraak vragen over een geschil met betrekking tot een aan hem of haar geleverde dienst. De geschillencommissie van de StAr oordeelt vervolgens naar redelijkheid en billijkheid. Op alle door ons gesloten overeenkomsten is verder Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen in het kader van die overeenkomsten, die niet in minnelijk overleg en ook niet door de geschillencommissie van de StAr zullen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Vragen?
Heeft u vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens of over ons privacybeleid neemt dan gerust contact met ons op. U heeft daarnaast altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.