Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Vallinga Hoorzorg – 14 maart 2021

1. Algemeen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op hoorhulpmiddelen en accessoires tussen audiciens en hun cliënten, voor zover niet anders bepaald in regelingen met uitvoeringsorganen van de AWBZ.

2. Inlichtingen.
Door de audicien verstrekt documentatiemateriaal, zoals catalogi, notities, prospectussen, beschrijvingen, grafieken, afbeeldingen, prijsinformatie en dergelijke, kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

3. Levertijden.
Voor zover opgenomen, is de overeengekomen levertijd slechts een benadering zodat, de audicien gerechtigd is omstreeks de overeengekomen levertijd te leveren. Tenzij anders is overeengekomen, is de cliënt gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering van die order gemaakte kosten in geval van annulering van een door hem gedane bestelling.

4. Prijswijzigingen.
Indien een koopovereenkomst of een reparatieovereenkomst is gesloten doch nog niet is afgewerkt, is de audicien bij wijziging van valutaverhoudingen, belastingtarieven, grondstoffenprijzen of bij wijziging van andere kostprijsbepalende omstandigheden gerechtigd het verschil in de koopprijs tot uitdrukking te brengen, tenzij zulks een prijsverhoging met zich mee zou brengen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan wel de cliënt in dat geval bevoegd is de overeenkomst te ontbinden.

5. Proefperiode.
Indien de audicien, voordat een definitieve koopovereenkomst tot stand komt, zaken aan de cliënt op proef in bruikleen verstrekt of indien in verband met een reparatie een audicien tijdelijk zaken aan de cliënt in bruikleen verstrekt, ligt het risico voor de zaken bij de cliënt en is deze gehouden eventuele schade aan die zaken aan de audicien te vergoeden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Eigendomsrecht.
Tot aan de algehele voldoening van alle door de cliënt verschuldigde betalingen uit hoofde van de overeenkomst, behoudt de audicien het eigendom van alle geleverde zaken. Cliënten dienen de audicien onverwijld in te lichten, indien er op enigerlei wijze inbreuk dreigt te worden gemaakt op de eigendomsrechten van de audicien. Gerepareerde zaken mogen worden achtergehouden, totdat de reparatieprijs is voldaan.

7. Betalingstermijn.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van elk gefactureerd bedrag, netto, aan de audicien te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

8. Overschrijding van de betalingstermijn.
Wanneer een factuur niet op of vóór de vervaldag is voldaan, heeft de audicien, zonder dat aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is en uitsluitend door het verstrijken van de betalingstermijn, recht op de wettelijke rente over de tijd dat de cliënt in verzuim is. Voorts heeft de audicien bij in gebreke zijn van de cliënt het recht een bedrag voor administratie en buitenrechtelijke incassokosten in rekening te brengen groot 15% van de factuurwaarde met een minimum van € 75,-.

9. Garantie.
De audicien verleent aan de cliënt een garantie op geleverde zaken, zoals die is omschreven in het door de fabrikant / importeur afgegeven garantiebewijs dan wel een bij aflevering van die zaken aan de cliënt verstrekt garantiebewijs. Door de cliënt voor garantie aangeboden zaken, waarvan de audicien erkent dat die reparatie onder de garantie valt, worden – ter keuze van de audicien – gerepareerd of vervangen. Voor verrichte reparaties staat de audicien in gedurende twee maanden, maar in ieder geval tenminste de duur van de oorspronkelijke garantietermijn, nadat de cliënt de gerepareerde zaken heeft ontvangen. De audicien is tot geen enkele garantie gehouden indien defecten zijn veroorzaakt door toedoen van de cliënt of een derde. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: het zelf repareren of het in reparatie geven aan een niet gediplomeerde audicien. Evenmin kan de audicien aansprakelijk worden gehouden voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door ongeschiktheid daarvan, voor het doel waarvoor de cliënt het heeft aangeschaft.

10. Geschillen.
Iedere consument aan wie diensten zijn verleend door Vallinga Hoorzorg kan bij de Stichting Audicienverening (StAr) een klacht indienen of een uitspraak vragen over een geschil met betrekking tot een aan hem of haar geleverde dienst. De geschillencommissie van de StAr oordeelt vervolgens naar redelijkheid en billijkheid. Op alle door ons gesloten overeenkomsten is verder Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen in het kader van die overeenkomsten, die niet in minnelijk overleg en ook niet door de geschillencommissie van de StAr zullen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

11. Privacy en AVG.
Vallinga Hoorzorg verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante toepasselijke wet- en regelgeving. Zodra een medewerker van Vallinga Hoorzorg gegevens van u verwerkt en vastlegt, vragen wij mondeling uw toestemming om:

  • Uw gegevens aan verzekeraars te verstrekken.
  • Uw gegevens aan fabrikanten van hoortoestellen/accessoires te verstrekken.
  • Uw gegevens aan ziekenhuizen of audiologische centra te verstrekken.
  • Uw gegevens aan controlerende instanties te verstrekken.

Wij vragen klanten altijd mondeling en eventueel schriftelijk toestemming (bij ondertekening van de proefbon) voor het verwerken van persoonsgegevens. Voor uitgebreide informatie over hoe Vallinga Hoorzorg persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.